Pravidlá registrácie domén druhej úrovne, poskytovania webhostingu a prenájmu servrov.

1. Definície pojmov

- Top level doména (ďalej "TLD") je najvyššia úroveň doménového mena (tzv. koncovka).
- Doména druhej úrovne (ďalej "Doména") je reťazec znakov pred TLD a oddelených od TLD bodkou ("."). Tento reťazec, spolu s TLD tvorí unikátny menný priestor v sieti internet.
- Registrácia domény (ďalej "Registrácia") je zabezpečenie Domény.
- Webhosting je priestor na webovom a emailovom servri (ďalej "Hosting").
- Dedikovaný a virtuálny server (ďalej "Server"). Je prenajaté hardwarvové zariadenie (resp. čiastočne prenajaté) s pripojením do siete internet.
- Poskytovateľ služieb (ďalej aj "Registrátor") je NIC Hosting s. r. o., Dlhá 9, 900 28 Ivanka pri Dunaji IČO: 44488254
- Služba je súhrn aktivít a zariadení, ktoré poskytuje poskytovateľ.
- Užívateľ je osoba (fyzická, alebo právnická) ktorá si od Poskytovateľa prenajíma služby.
- Zmluva je dohoda medzi Poskytovateľom a Užívateľom, ktorou sa stanovujú podmienky dodania a prevádzkovania služby.
- Objednávka je úkon, ktorým si Užívateľ objednáva od Poskytovateľa Službu.

2. Uzatvorenie zmluvy

2.1 Zmluvný vzťah medzi Poskytovateľom a Užívateľom sa uzatvára vyplnením a potvrdením online Objednávky na stránke www.nic.sk .
2.2 Objednávka obsahuje vymedzenie rozsahu Služby a cenu, ktorú je Užívateľ povinný zaplatiť Registrátorovi.
2.3 Užívateľ sa potvrdením objednávky zaväzuje dodržiavať podmienky Registrátora pre využívanie Služby, ako aj pravidlá príslušného správcu TLD,

3. Podmienky pre využívanie služby

3.1 Užívateľ je povinný:
3.1.1 Riadne vyplniť objednávku na stránke www.nic.sk.
3.1.2 Riadne a načas platiť Registrátorovi pravidelnú odplatu za Službu.
3.1.3 Dodržiavať pravidlá príslušného správcu TLD, na ktorej TLD si Doménu objedná.
3.1.4 Neumiestňovať na svoje stránky, pornografický, xenofóbny, vulgárny ani inak urážajúci obsah. Neumiestňovať obsah, ktorý je v rozpore s dobrými mravmi a v rozpore so zákonom. A zabezpečíť aby podobný obsah na stránku neumiestňovala tretia osoba.
3.1.5 Nevyužívať Službu na iný účel a v inom rozsahu, ako bola objednaná.
3.1.6 Zabezpečíť, aby využívaním služby nedochádzalo k poškodzovaniu a preťažovaniu vybavenia a zariadení Registrátora, nad rámec bežného opotrebovania.
3.1.7 Včas, písomnou formou (emailom na adrese info@nic.sk) nahlásiť Registrátorovi zistené obmedzenia, poruchy a výpadky v poskytovaní Služby. V krajnom prípade je možné poruchy nahlásiť telefonicky na čísle uvedenom na www.nic.sk, pričom následne je potvrdené skutočnosť nahlásiť aj písomne - emailom.
3.1.8 V prípade nedodržania podmienok využívania služby, strpieť obmedzenie, zablokovanie, alebo zrušenie služby do zjednania nápravy Užívateľom.
3.1.9 Uhradiť škodu spôsobenú nedodržaním Pravidiel a poplatok 25,- Eur + DPH za znovuaktivovanie služby, ak dôjde k jej obmedzeniu ako dôsledok konania Užívateľom.

3.2 Registrátor je povinný:
3.2.1 Zabezpečíť riadne fungovanie Služby v rozsahu Objednávky.
3.2.2 Bezodkladne po nahlásení poruchy zabezpečiť úkony na odstránenie obmedzení využívania Služby.
3.2.3 Pokiaľ nedôjde k neočakávanej udalosti, alebo vplyvu vyššej moci, vykonávať potrebnú údržbu na zariadeniach zabezpečujúcich Službu v nočných hodinách.

3.3. Úhrada za Služby
3.3.1 Úhradu za služby vykonáva Užívateľ platbou na účet na základe vystavenej faktúry.
3.3.2 Úhrada za služby sa vykonáva zálohovo - vopred.

4. Trvanie a zánik Zmluvy
4.1 Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.
4.2 Výpoveď zmluvy si zmluvné strany oznamujú písomne 15 dní vopred, alebo cez online funkciu v užívateľskom rozhraní na www.nic.sk na tento účel určenú.
4.3 Výpovedná doba je 3 mesiace a začína plynúť prvým dňom nasledovného kalendárneho mesiaca po doručení výpovede druhej strane.

5. Záverečné ustanovenia.
Vzťahy medzi zmluvnými stranami, ktoré Zmluva výslovne neupravuje, sa riadia príslušnými ustanoveniami zákonov SR a právnych predpisov SR.
 

Aktualizované 1.9.2016
Over doménu

Prevod zaregistrovanej domény
Ako vybrať dobrú doménu?

Kontakt

info@nic.sk
02/45 94 52 52
0908/11 22 11

Novinky

Nová moderná infraštruktúra a kontrola preplnenia emailov. Viac info na: www.nic.sk/sk/page/pomoc/
16.07.2020